sulul v.

*

Arhiva CPI regional

BPI إِقامة

Înalta Curte de Șaria

&

-secretizat-

I, v (Z, *) Noiembrie/Rebi-ul-Ahir

-legendă-

[CPI: Centrul de Propagare Islamică]

[BPI: Biroul ~ (idem)]

2022-1444

************ integrală * *********** ** ********* sa **. ********** **********, ****** derviș ** **********, ********** și ****** Dunării:

[…] Bineînțeles există […] tekkeului din **********, centrul ***** în vilaietul ******, însă, ****, cu voia lui *****, […] ****** ***** în regiune și, […], ********-***, **** ****, […]!

[…] frate, […]?

[…] scrisoarea ** ******, […]?

[…] îngăduința de a *****, frații […] ****** moscheii ******** pregătiri; […], *** *****.

[…]?

[…] direct pe frontul de nord, […], […] satele de aici și până în Sultanabad, […] doar în Ghazipur, ** cred că ** întoarcem în ***** anotimp. Acum, […], calea lui Allah […] privilegiu pentru credincios, […] scăzute, […], cu voia lui *****, […] flacăra credinței […] s-a risipit, ** binecuvântarea lui ***** ***********, evident, […] voința lui *****; […], ** *** strădui […] principiilor ***** și *****.

[…], frate, […] ** știi **** ** întorci?

[…] ** știu exact, deși ** cred că *** […] să te gândești la altceva […], […] va ajunge la cunoștința ta.

[…] ***** […].

[…] pregătit?

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…] înregistrarea arhivei, […]?

[…]

[…]

[…] ********* ** este ** moschee.

[…] ****-khane, în turnul ***, la marginea *******.

[…] ** lagună?

[…] moschee […] namaz, ****. se *******, ** **********; […] jumătate de *** *** ajunge.

[…]?

[…] ***** *********** * creat, prin forța mării, la pragul unui deal care se ridică la sud de localitate, un fel de intrând al bălții către uscat. Uneori sedimentele blochează accesul apei de mare iar micul areal devine mlăștinos. Spre nord-est, drumul spre coastă […] liziera unei dumbrave unde trăiesc felurite sălbăticiuni iar diferite animale domestice pasc liniștite pe islazurile răspândite către vest. **** […] ridicat așezământul în vârful acelui deal.

[…] acolo?

[…] perpetuă muraqaba **** […] musalla, camere de locuit și un jamatkhane pentru primirea oaspeților, o grădină, un debarcader […] turnuri de păsări și porumbei de care **** **** foarte ******. […] meșterii au închis partea superioară a turnului cu un dom, […] cerul liber aproape, […] acoperiș din stufăriș deasupra capului.

[…]

[…] trăiește.

[…] orizont, acolo pe vârful dealului?

[…] Da, domul reflectă razele soarelui ziua […] lunii noaptea. […] în larg pentru a-și ridica plasele, […] să recunoască uscatul; […] cețoase, […]

[…]

[…] grădină florală […], mulți săteni vin la centru să ia răsaduri, […] florile ****. nu se ofilesc.

[…]?

[…] superstiții legate […], […] să ** avem timp […].

[…] De ce? […]?

[…] neobișnuit, […] standardele savanților, […] jamatul ***, […] armata republicană, […] doilea val de emigrare, […] teritoriul danubian * **** cucerit, viața satelor *** ****** împrejurimi […] schimbat.

[…] sens […]?

[…] Animale sălbatice, […], căprioare, iepuri, jderi, pisici sălbatice și stoluri de păsări […] să se adune la dumbravă și pe deal venind ca de nicăieri, sătenii spun că vacile, caprele, oile nu se mai îmbolnăvesc, ugerele dau *** mult lapte, fată *** mulți pui, […], legumele, cerealele cresc *** mari, sunt *** hrănitoare și nu se strică iar gospodăriile sunt ocolite de dăunători, […], **** și vremea s-a îmblânzit, nu au *** fost inundații […] vijelii iar oamenii se simt împăcați între ei și trăiesc în prosperitate și abundență. ***** satele, […] Akbarabad, […] scăldate în căldura și lumina binecuvântării divine; oamenii spun că toate se datorează rugăciunilor și sfințeniei lui ****, […] iubit și prețuit.

[…]

[…] teamă de ****, […] oamenii aceia care au murit.

[…] Cine a murit?

[…] raportul, un ******** ******; […], pe șoseaua sudică […] Bandar-e-Shah, a **** foc un microbuz, […] mulți oameni au ars de vii într-o dubă răsturnată; […] scrum și rumegușul oaselor incinerate. […] blindat al Hizbah, înarmat până în dinți; […] microbuz venit din România […] ascunde ** grup de teroriști […] fraudulos ** țară […] dinamita CPI regional și mitralia […]. […].

[…]?

[…] avertizase, […], „diavolii ** întețit ura **********” și că „*** ******* ** stingă ****** *** *****” dar „***** ** ** ***** ** răutatea ****************” deoarece „răul și ******, întunericul și ****** […] predestinate în Univers” și „** ** ***** ** ****** ***** ** *****”. […] să descoperim veridicitatea prezicerii […].

[…]?

[…] ****.

[…]

[…] ***** maqam, […] avtad, stâlp ** ******** ** Republică.

[…] drum […] ***** mare?

[…] serpentina **** **** **** lagună; […].

[…] *

[…]

[…] reguli?

[…] sayyid, […] obârșia ********** *** *****, […] obediență și ascultare, ******-** ** *****; […] place sau displace […] ****, ****. ** pare să fi fost ******** […], ** știm să dețină **********, ** l-am întâlnit niciodată ******* sau ************ […], […] călduros și prietenos […]. […] personalitate radiantă **** emană pace, armonie și echilibru, […], cunoaște-ți locul **, […]. […] plan stabilit de el însuși.

[…]?

[…] سمع والطاعة

[…] *

[…] domul aurit, ** ****, […] marginea cărării, între deal și apă, […] nisipos, […] oaza mlăștinoasă *** jamatkhane *** **** este aproape.

[…] mirific, سبحان الله

[…] coti brusc între apă și mal […] la debarcader, […] baza scărilor care urcă spre turn.

[…] Aici?

[…] **, felinarele […], […]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…] **** aici?

[…] frânghiile pontonului *******, are *****?

[…] barca ******?

[…] **.

[…] să plecăm spre nord, […] **** de pierdut, […] să ajungem în primul sat.

[…]?

[…] în moschee, ori aici sau prin împrejurimi, bucură-te, […];

[…]

[…] ***** are […] **** ** ***, […] ține în paza **, dacă nu […]!

[…] ***. ***** […]

[…]

&

28 Kasim

Perșembe

Hicrî: 1 Rebîulâhîr

Ay Doğuş 9.08

Ay Batış 18.20

Resûlullah Efendimiz ﷺ buyurdular: Şu yedi şeyin gelmesini beklemeden sâlih ameller işlemekte acele edin: (Rabbinizi) unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, (sıhhati) bozan hastalık, zayıflatan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenenlerin en şerlisi olan Deccal veya kıyâmet ki en dehşetli ve acı olan kıyâmettir. (Sünen-i Tirmizî).

SULTAN MURAD HAN’IN İMÂM-I ÂZAM HAZRETLERİNİ ZİYÂRETİ

Bağdat şehri daha önce Kânûnî Sultan Süleyman tarafından fethedilmiş iken daha sonra bir ihânet sebebiyle İran Şahı Abbas’ın eline geçmişti. Sultan Dördüncü Murad Han, Bağdad’ın bir an önce geri alınmasını istiyordu. Zîra onun bütün gayreti, kâfir memleketlerini fethetmek ve mezhepleri sırf bid’at ve sapıklık olan Râfızîlerin fesadını Müslümanlardan kaldırmaktı.

Sultan Dördüncü Murad Han, bu sefer için her türlü hazırlıkları bizzat takip etti. Şeyhi, Sivaslı Abdülmecid Efendi’nin elinden Hz. Ömer’in kılıcını beline kuşanan Padişah, ordusunun başında İstanbul’dan yola cıktı. Hareketinden önce halka hiçbir sûretle zulüm edilmesine ve âdilâne hareket olunmasına dâir her tarafa fermanlar gönderdi. Yanında Şeyhülislâm Yahya Efendi ve Kâdızâde gibi âlimler de vardı.

Sultan Dördüncü Murad Han ve ordusu, İstanbul’dan hareketinin yüz doksan yedinci günü Bağdad önlerine vardı. Pâdişâh’a, İmâm-ı Âzam Hazretlerini ziyâret etmesi hatırlatıldığında:

“Önce Bağdad’daki fesâdı kaldıralım ki huzuruna varmaya yüzümüz olsun” cevabını verdi.

Padişâh ve seksen altı yaşındaki Şeyhülislâm Yahya Efendi de ön safta idi. Dehşetli bir harp oldu. Muhâsaranın otuz dokuzuncu günü umûmî taarruzla kale teslim oldu. Bağdad, tekrar Ehl-i Sünnet hüviyetine büründü. Bağdat teslim alınınca Sultan Dördüncü Murad Han:

“İşte şimdi mezheb imamımızın huzuruna yüz akımızla çıkabiliriz.” dedi ve ilk iş olarak İmâm-ı Âzam Hazretlerinin ve Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî Hazretlerinin kabr-i şerîflerini ziyâret etti.

Osmalı-İran sınırının tesbit edildiği Kasr-ı Şirin Anlașması imzâlandı.

Râfızîlerle yapıla bütün sulhlerde başlıca bir madde olan Ashâb-ı Kirâm’ı kötülemeyecekleri bu anlaşmada da şart koşulmuştur.

&

7 Şubat

Perşembe

Hicrî: 2 Cemâziyelâhir

Ay Doğuş 8.52

Ay Batış 20.05

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Kim nir topluluğu severse, Allâhü Teâlâ o kimseyi o toplulukla beraber haşreder.” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr).

EHL-İ BEYTE TÂBİ OLMAK

Ehl-i Beyt, Resûlullah Efendimizin ﷺ hânesine husûsî nisbeti bulunan bahtiyârlar, hânedân-ı Nebî demektir. Onlar: Başta müminlerin anneleri olan Peygamberimizin ﷺ hanımları, onun mübârek evlâtları, sonra Ali bin Ebû Tâlib ve onun pâk zevcesi Hazret-i Fâtıma (r. anhâ) ve buikisinin oğulları Hazreti-i Hasan ve Hazreti-i Hüseyin (r. anhüm) Hazretleri ve bunların kıyâmete kadar devam edecek nesilleridir. (radıyallâhü anhüm).

Bütün Müslümanlar ve bilhassa Ashâb-ı Kirâm, Resûlullah Efendimizin Ehl-i Beyt’ine -hiçbir ayırım yapmadan- büyük bir hürmet ve muhabbet göstermişlerdir.

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri, Ehl-i Beyt’e tâbi olmakla alâkalı Seyyid Nakîb Şeyh Ferîd el-Buhârî’ye hitâben şu mektubu yazmıştır: Allah Sübhânehû’dan, o kadri yüce sülâle yani Ehl-i Beyt hürmetine, şerîat-i garrâ erkânını kuvvetlendirmesini, kendisine tâbi olmak pek kolay olan nurlu dînin hükümlerini yüceltmesini niyâz ederiz. İşin özü budur, gerisi abestir.

Böyle sıkıntılı günlerde Ehl-i İslâm garipleri için dalâlet denizlerinde boğulmaktan kurtuluş, ancak beşerin en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyt sefînesinden umulur. Çünkü Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz: “Benim Ehl-i Beytim, Nûh Aleyhisselâm’ın gemisine benzer. Nûh Aleyhisselâm’ın gemisine binenler nasıl tûfandan kurtuldu ise Ehl-i Beyt’ime tâbi olanlar da dalâlet tûfanından kurtulur. Kim de ondan geri kalırsa (onlara tâbi olmazsa) helâk olur.” buyurmuşlardır. Hâl böyle olunca bütün gayretini bu büyük saâdeti elde etmeye sarfetmek lazımdır.

Allâh’ın yardımı ile sizin elinizde makâm, itibar, güç ve kuvvet vardır. Zâtınızın nâil olduğu şerefe bir de yukarıda beyân ettiğimiz husûsu ilâve ederseniz, saâdet meydanında akranlarınızı geçmiş olursunuz. Bu fakîrin size teveccühü ve bu gibi ifâdelerde bulunması ancak şerîatin kuvvetlenmesi ve yayılması maksadına mâtuftur. (Mektûbât-ı İmâm-ı Rabbânî, 1/m. 51).

&

15 Haziran

Cumartesi

Hicrî: 12 Șevval

Ay Doğuş 19.01

Ay Batış 4.21

Resûlullah Efendimiz ﷺ buyurdular: “Muhakkak mümine, yoldan ezâ veren bir şeyi kaldırdığında, yol tarif ettiğinde, merâmını ifâde etmekte zorluk çekene yardımcı olduğunda ve sütünden istifâde etmesi için bir hayvanı (emâneten birisine) verdiğinde elbette sevap verilir. (Müsned-i Ebû Ya’lâ).

İNSANLARA İYİLİKTE BULUNMAK

Allâhü Teâlâ, bazı hadîs-i kudsîlerde şöyle buyurmuştur:

Ey Âdemoğlu! Kullarına karşı iyi huylu ol ve içlerinden hastalananları ziyâret et ki onların kalplerine seni sevdireyim.

Allâhü Teâlâ kıyâmet gününde şöyle buyurur:

“Ey Âdemoğlu! Hastalandım da beni ziyâret etmedin.”

Kul der ki, “Ey Rabbim! Sen âlemlerin Rabbi iken, seni nasıl ziyâret edebilirdim?”

Allâhü Teâlâ buyurur: “Falan kulum rahatsızlandı da, onu ziyâret etmedin. Onun ziyâretine gitseydin, benim (sevab ve ikrâmımı) onun yanında bulacağını bilmiyor muydun?”

Allâhü Teâlâ buyurur: “Ey Âdemoğlu! Senden yemek istedim de beni doyurmadın.”

Kul der ki; “Ey Rabbım! Sen âlemlerin Rabbi iken seni nasıl doyurabilirdim?”

Allâhü Teâlâ buyurur: “Falan kulum senden yemek istedi de onu doyurmadın. Onu doyursaydın, bunun (kaşılığını) benım yanımda bulacağını bilmiyor muydun?”

Allâhü Teâlâ buyurur: “Ey Âdemoğlu! Senden su istedim de bana su vermedin.”

Kul der ki: “Ey Rabbim! Sen âlemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirdim?”

Allâhü Teâlâ buyurur: “Falan kulum senden su istedi de, ona su vermedin. Eğer ona su verseydin bunun (kaşılığını) benim yanımda bulacağını bimiyor muydun?” (Sahîh-i Müslim).

“Mümin kulumu bir hastalığa mübtelâ kıldığımda, ziyâretine gelenlere beni şikâyet etmezse; onu hastalık esâretinden kurtarırım, sonra etini daha hayırlı bir etle, kanını daha hayırlı bir kanla değiştiririm. Sonra (günahsız olarak) yeniden amel etmeye başlar.” (Hâkim, el-Müstedrek).

&

11 Haziran

Salı

Hicrî: 8 Șevval

Ay Doğuş 14.19

Ay Batış 2.26

Resûlullah Efendimiz ﷺ buyurdular: “Çok ayıplayıcı, çok medhedici, çok zemmedici (kötüleyici) ve kendini (riyâ ile ibâdet etmekten bitkin düşerek) ölü gibi gösterenlerden olmayınız. (Kuzâî, Müsnedü’ş-Şihâb).

ASHÂB-I BEDİR

Hallâd bin Râfi’ Ensâr’dan ve Hazrec kabîlesinin Züraykoğullarındandır. Kardeşi Rifâa Hazretleri ile birlikte Bedir ve Uhud gazâlarında bulunmuştur.

Kardeşi Rifâa şöyle anlattı: Birâderim Hallâd ile birlikte Bedir Gazâsı’na arık (zayıf) bir deve üzerinde çıkmıştık. Ravhâ’nın ardında Berîd denilen yere geldiğimizde devemiz çöktü, gitmez oldu. Ben: “Allâhım, sana nezrediyorum, eğer menzile ulaşabilirsek bu deveyi muhakkak keseceğim” dedim.

Biz deveyle böyle uğraşırken Resûlullah Efendimiz ﷺ yanımıza uğradı. “Bu hâliniz nedir?” diye sordu. Hâlimizi arzedince, bineğinden indi. Abdest aldı ve abdestte kullandığı suya mübârek tükürüğünden karıştırdı. Sonra bize emretti, devenin ağzını açtık, o sudan içirdik. Bir miktarını devenin başına, sonra boynuna, sonra omuzlarına, sonra hörgücüne, sonra uyluğuna ve nihâyet kalanını da kuyruğuna döktük.

(Deve öyle yüğrük oldu ki) Ra’sü’l-Mansıf denilen yerde Resûl-i Ekrem ﷺ Efendimize yetiştik, hatta süvarilerden ona ilk kavuşan biz olduk. Peygamber Efendimiz ﷺ bizi görünce tebessüm ettiler.

Bedir’e kadar böyle gittik. Bedir vadisine ulaştığımızda deve yine çöktü. Bizi ulaştırdığı için “Elhamdülillâh” dedik. Sonra onu kestik ve etini tasadduk ettik.” (Üsdü’l-gâbe).

Atalar Sözü:

Nasîhat tutmayanı musîbet tutar.

Çivi çıkar, ama yeri kalır.

Elması çamura atmışlar, yine kıymetine halel gelmemiş.

Altın, yere düşmekle pul olmaz.

Bir çıranın ışığında kırk kişi oturur.

&

23 Haziran

Pazar

Hicrî: 20 Șevval

Ay Doğuş 0.34

Ay Batış 11.13

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Benden sonra ümmetimin en âlimi Ali bin Ebû Tâlib’dir.” (Kenzü’l-Ummâl).

“BEN İLMİN ŞEHRİYİM, ALİ KAPISIDIR”

Resûlullah ﷺ Hazretlerinin: “Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır” hadîs-i şerîfinden dolayı Hâricîler, Hazret-i Ali’ye haset ettiler. Sonra Hâricîlerin ileri gelenlerinden on kişi: “Gidelim, hepimiz ayrı ayrı, aynı meseleyi ona soralım. Eğer hepimize ayrı ayrı cevap verirse, âlim ve fâzıl olduğunu anlarız.” dediler. Hazret-i Ali’nin huzuruna vardılar ve “Yâ Ali! İlim mi daha fazîletlidir maş mı?” diye aynı suali sıra ile sordular.

Hazret-i Ali hepsiıne ayrı ayrı cevap verdi.

Birincisine: “İlim fazîletlidir.” buyurdu. Buna delil istendiğinde: “İlim peygamberlerden mirastır; mal ise Kârun’dan, Firavun’dan ve Hâmân’dan mirastır.” buyurdu.

İkinci kişiye: “İlim fazîletlidir; çünkü ilim, sahibini korur. Malı ise sahibi korur.”

Üçüncü kişiye: “İlim daha fazîletlidir. Zîra mal sahibinin düşmanı çoktur; ilim sahibinin ise dostu çoktur.”

Dördüncü kişiye: “İlim daha fazîletlidir. Zîra mal, vermekle eksilir, ilim vermekle eksilmez.”

Beşinci kişiye: “İlim daha fazîletlidir; çünkü mal sahibi cimrilikle anılır; ilim sahibi yüksek unvanlarla anılır.”

Altıncı kişiye: “İlim daha fazîletlidir; çünkü mal, harâmîden korunur; ilim harâmîden korunmaz.”

Yedinci kişiye: “İlim daha fazîletlidir; çünkü mal çok durmakla zâyi olur, ilim ne kadar dursa da zâyi olmaz.”

Sekizinci kişiye: “İlim daha fazîletlidir; çünkü mal, kalbi katılaştırır; ilim ise nurlandırır.”

Dokuzuncu kişiye: “İlim daha fazîletlidir; çünkü bazı mal sahibi, malının çokluğundan dolayı ilahlık davası güdebilir; ilim sahibi böyle bir şey yapmaz.”

Onuncu kişiye de: “İlim daha fazîletlidir; çünkü mal, tasa ve kaygı sebebidir; ilim ise rahmet sebebidir.” buyurdular.

Bundan sonra Hazret-i Ali (كَرَّمَ اللهُ وَجهَهُ): “Eğer bunlar benden sürekli olarak sorsalardı, ben de, hayatta olduğum müddetçe sürekli olarak başka bir cevap verirdim” buyurdular.

Bu on Hâricî, Hazret-i Ali’ye itâat edip emrine girdiler, Ehl-i Sünnet yolunu tuttular. (Mişkâtü’l-Envâr).

*

Îl ******* pe **. ***** *** se îndepărta grăbit și ** întrebam ****, ****, îl voi *** revedea ********. **** ** ******* s-a contopit cu orizontul și a dispărut, ** ******* să privesc, în jurul ***, ** straniul loc în **** ** ******. ** bizar ******** ** apei răsuna în surdină, aproape ca un ****, *** ********* necontenit al unor ******* ce roiau în jurul florilor din grădină ******** simfonia tăcerii. Cețurile **** se înălțau din *** mării, ** niște duhuri *****-* **** lume, învăluiau dealul ** timp ** reflexia soarelui, ** unduirea valurilor, încununa în salbe aurii întregul peisaj. Deasupra ***, în tăriile cerului, ** învârtea ** cercuri ** stol de păsări […], cu fiecare rotocol, *** aproape de pământ, ***** pentru a iscodi noul oaspete ** ******* mirifice oaze. Într-adevăr locul ***** ** **** * natură proprie, dificil ** precizat **** imposibil ** ignorat, precum răcoarea unei seri toride sau căldura unei dimineți înghețate, ** subtil contrast echilibrat într-o perfectă armonie, **** ** ***** fi ******* ci doar simțit. Răpit de gânduri *-** întors subit la realitate: […]? […]? […]? […]? […], ignorând formele înșelătoare pe care ceața le desena în văzduh, […] **** **********.

&

**********, vilaietul ******,

 Republica ********. 

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s