Нашата вяра

***

Нашата вяра е вярата в Аллах, Неговите меляикета, Неговите пратеници, Съдния ден и Съдбата с доброто и злото в нея.

Ние вярваме в господарството на Всевишния Аллах, че Той е Господарят, Създателят и Владетелят и че Той ръководи всичко.

Ние вярваме в божествеността на Аллах (дж. дж.) че няма друг създател и че всяко друго божество освен Аллах е измислено и не вярно.

Ние вярваме в неговите качества и тези качества са изразени в най-прекрасните имена „Есма-уи Хусна“. Които разказват за най-съвършените Му качества.

Ние вярваме в Неговото единство, в това, че няма съдружници нито в господството Му, нито в божествеността Му и Неговите качества. Всевишния Аллах заповядва в Свещения Коран:

„Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях. На Него служи и търпелив бъди в служенето на Него! Нима знаеш подобен Нему?” [19:65]

Ние вярваме че:

„Той е Аллах, няма друг Бог освен Него ­ Знаещия и неведомото, и явното. Той е Всемилостивия, Милосърдния. * Той е Аллах, няма друг Бог освен Него ­ Владетеля, Пресветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, Подчиняващия, Превъзходния! Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават! * Той е Аллах ­ Сътворителя, Изкусния, Ваятеля! Негови са Най-прекрасните имена. Прославя Го всичко на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.” [59:22-24]

Ние вярваме, че на Него принадлежи владението на небесата и на земята:

„На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. Сътворява Той каквото пожелае ­ дарява момичета на когото пожелае и дарява момчета на когото пожелае, * или дарява момчета и момичета. И сторва безплоден когото пожелае. Той е всезнаещ, всемогъщ.” [42:49-50]

Ние вярваме че:

„Твореца на небесата и на земята. Създаде Той за вас съпруги от самите вас и от добитъка ­ чифтове. Така Той ви множи. Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всезрящия. * Негови са ключовете на небесата и на земята. Той увеличава препитанието за когото пожелае и Той намалява.Той всяко нещо знае.”  [42:11-12]

„И няма по земята твар, препитанието на която да не е от Аллах. Той знае нейното обиталище и хранилище. Всичко е в ясна книга.” [11:6]

Ние вярваме че:

„У Него са ключовете на неведомото. Не ги знае никой друг освен Него. Той знае какво е на сушата и в морето; не пада и лист дори, без Той да знае; и няма зрънце в тъмнините на земята, и нито мокро, нито сухо, без да е записано в ясна книга.” [6:59]

„Единствено при Аллах е знанието за Часа. Той изсипва дъжда и знае какво има в утробите. И никой не знае какво ще придобие утре, и никой не знае къде ще умре. Аллах е всезнаещ, сведущ.” [31:34]

Ние вярваме, че Аллах говори, но Неговото говорене е различно от това на създанията. Той е притежател на качеството „Келям“ (говорещ). В Коран-и Керим Всемогъщия Аллах повелява:

„пратеници, за които вече ти разказахме преди, и пратеници, за които не сме ти разказали, ­ и Аллах говори пряко на Муса” ­ [4:164]

И когато Муса дойде за определеното от Нас време, и неговият Господ разговаря с него, рече: “Господи, покажи ми се, да Те погледна!” Рече: “Не ще Ме видиш, ала погледни към Планината! И ако се задържи на мястото си, ще Ме видиш.” А когато неговият Господ се прояви на Планината, Той я срина на прах. И припадна Муса поразен. А когато се опомни, рече: “Пречист си Ти! Разкайвам се пред Теб. Аз съм първият вярващ.” [7:143]

„И призовахме го Ние от дясната страна на Планината, и го приближихме за тайна беседа.” [19:52]

Ние вярваме че:

Кажи [о, Мухаммад]: “Дори морето да е от мастило за [да се записват] Словата на моя Господ, морето ще се изчерпи, преди да се изчерпят Словата на моя Господ, дори и да добавяме по толкова.” [18:109]

И ако всички дървета на земята станат калеми, и в морето придойдат още седем морета [мастило], няма да се изчерпят Словата на Аллах. Аллах е всемогъщ, премъдър. [31:27]

Ние вярваме, че думите на Аллах (дж. дж.) са най-верни, най-справедливи в отсъждането и най-прекрасни в изказа. Всевишния Аллах повелява:

„Словото на твоя Господ бе завършено с истина и справедливост. Никой не ще подмени Неговите Слова. Той е Всечуващия, Всезнаещия.” [6:115]

„Аллах ­ няма друг бог освен Него! Ще ви събере Той в Деня на възкресението, няма съмнение в това. А кой е по-правдив в словото си от Аллах?” [4:87]

Ние вярваме, че Свещения Коран е словото на Всемогъщия Аллах. Той чрез ангела Джебраил (а.с.) го низпосла на пророка Мухаммед  sallallaahu  `alayhi  wa  sallam ( may  Allaah exalt his mention ):

Кажи [о, Мухаммад]: “Светият Дух [Джибрил] го низпослава от твоя Господ с истината, за да укрепи вярващите, и за напътствие, и радостна вест за мюсюлманите.” [16:102]

Този [Коран] е низпослан от Господа на световете. *  Спусна го довереният Дух [Джибрил] * в твоето сърце, за да бъдеш от предупредителите * на ясен арабски език. [26:192-195]

Ние вярваме, че Аллах наистина е Всевелик, Всемогъщ над своите създания със Своята същност и качества. Той повелява:

„Той е Всевластващия над Своите раби, Той е Премъдрия, Сведущия.” [6:18]

Ние вярваме, че Той:

„Вашият Господ е Аллах, Който сътвори небесата и земята в шест дена. После се въздигна [безподобен] Той на Трона, управлявайки делата. Никой не се застъпва без Неговото позволение. Това е Аллах, вашият Господ! На Него служете! Не ще ли се поучите?” [10:3]

Това означава, че Той се възправи на Трона със същността Си както подобава на величието и великолепието Му и никой друг освен Него не знае как точно Той се възправил.

Ние вярваме, че Той, Всевишния, със Своито творения както е на Трона Си. Той познава състоянията им, чува думите им, вижда делата им и ги управлява. Той дава препитания на бедните и помага на нуждаещите се. Той дава владението, на когото пожелае и го отнема, от когото пожелае. Доброто е подчинено на Него. Той над всяко нещо има сила.

„Твореца на небесата и на земята. Създаде Той за вас съпруги от самите вас и от добитъка ­ чифтове. Така Той ви множи. Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всезрящия.” [42:11]

Ние вярваме в това, което е съобщил за Него Неговият пророк (Аллах да го благослови и с мир да го дари) че Той слиза на близките небеса през последната третина на всяка нощ и повелява: Има ли някой да ме моли, за да отговоря на молението му, има ли някой да иска от Мен, за да му дам, има ли някой да иска прошка за да му простя“ [Бухари и Мюслим]

Ние вярваме, че Той Пречистият и Всевишният, идва в Съдния ден и съди хората, защото повелява:

Не Той ще бъде питан какво върши, а те ще бъдат питани. [21:23]

Ние вярваме, че Той, Всевишния прави онова, което пожелае.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s