Musafirul de vineri

ediţia 21.10.2016

= realitatea Focului şi a chemării la păcat =

Cu adevărat vă scriu că cel mai înţelept dintre ostaşii Domnului este acela care nu se porneşte cu asprimea dreptăţii şi cu talazul vorbelor grele aducătoare de lumină, pe omul marcat de dinainte pentru osândă. La fel vă mai scriu că cel mai iscusit vânător nu îşi încearcă tirul pe animalul destinat pierii, care este deja rănit de propriile necugetări. Tocmai de aceea lucrarea celor care nu cred, a tăgăduitorilor şi a vărsătorilor de sânge care conduc lumea nu trebuie să vă descumpănească fraţii mei, răul va fi spulberat oricâtă oştire va fi adunat, minciuna va fi împrăştiată oricât de mulţi ar fi convins, necredinţa va fi umilită oricât s-ar fi semeţit pe acest pământ, iar fiul omului la finele veacurilor îl va învinge pe Iblis cel răzvrătit iar infama lui prezenţă întunecată va fi lichidată de oştirile Adevărului. Iar victoria credincioşilor este asigurată, întrucât astfel ţi-a promis Dumnezeul tău. Acestea pentru că Domnul Lumilor a stabilit deja necredinţa ca fiind călăuză spre Foc.

Iată Cel Milostiv revelează în Cartea cea Mare:

3:192

Doamne! Pe acela pe care îl faci să intre în Foc, Tu îl acoperi de ruşine, iar pentru cei nelegiuţi nu este cine să îi ajute!

9:63

Oare nu ştiu ei că cel care se împotriveşte lui Allah şi Trimisului Său va avea parte de focul Gheenei, în care veşnic va avea sălaş? Şi aceasta este [o] mare ruşine!

3:131

Şi fiţi cu teamă de Focul cel pregătit pentru necredincioşi.

5:37

Ei ar voi să iasă din Foc dar nu vor ieşi din el, căci chinul lor va fi veşnic.

2:167

Atunci când cei care i-au urmat vor zice: O, de-ar fi pentru noi întoarcere [la viaţă] ca să ne lepădăm de ei, aşa cum ei s-au lepădat de noi! Astfel le va arăta Allah faptele lor şi suspine vor fi pentru ei, dar ei nu vor mai putea ieşi afară din Foc!

4:168-169

Pe aceia care nu cred şi sunt nedrepţi, Allah nu îi va ierta nicidecum, nici nu îi va călăuzi pe ei pe un drum.

33:64

Allah i-a blestemat pe necredincioşi şi le-a pregătit lor flăcările.

72:23

Eu nu pot să aduc decât propovăduire de la Allah şi mesajele Lui. Iar aceia care nu vor da ascultare lui Allah şi Trimisului Său vor avea parte de focul Gheenei şi în el vor fi veşnic sălăşluitori.

66:6

O, voi cei care credeţi! Păziţi-vă pe voi înşivă şi familiile voastre de un Foc ale cărui vreascuri sunt oamenii şi pietrele şi peste care sunt îngeri neînduplecaţi şi aspri, care nu se răvrătesc împotriva lui Allah în ceea ce le porunceşte şi care fac ceea ce li se porunceşte.

74:26-30

Îl voi face să ardă în focul iadului!

Şi de unde să ştii ce este focul iadului?

El nu lasă şi nu cruţă.

Arzând şi înnegrind pielea.

Şi peste el veghează 19 [îngeri].

40:49

Şi cei care se vor afla în Foc vor zice către păzitorii Gheenei : Rugaţi-vă Domnului vostru ca să ne uşureze nouă chinul [măcar] pentru o zi!

43:74-78

Iar nelegiuiţii vor petrece în veci în chinurile Gheenei

Care nu se vor potoli pentru ei şi vor fi fără de nădejde în ele

Şi Noi nu i-am nedreptăţit, ci s-au nedreptăţit ei [înşişi]

Şi ei vor striga : „O Malik [unul dintre îngerii responsabili cu paza Infernului] Să ne piardă [mai repede] Domnul tău! Iar el [îngerul] le va răspunde: Voi veţi rămâne astfel [pentru veşnicie]

Noi am venit la voi cu Adevărul, însă cei mai mulţi dintre voi urăsc Adevărul!

50:30

În Ziua aceea îi vom zice Gheenei : Te-ai umplut? Iar aceasta va răspunde: Mai sunt încă [de venit]?

89:23

Şi va fi adusă în Ziua aceea Gheena, în Ziua aceea omul îşi aminteşte. Dar cum să îi mai fie de folos amintirea?

4:145

Cei făţarnici vor ajunge în adâncul cel mai jos al Iadului şi nu vei afla ajutor pentru ei.

6:132

Pentru fiecare sunt trepte [deosebite] după cele pe care le-a făptuit, căci Domnului tău nu Îi este necunoscut ceea ce ei fac.

3:162-163

Acela care a căutat mulţumirea lui Allah să fie la fel ca acela care şi-a atras mânia lui Allah şi [al cărui sălaş] va fi Gheena? Şi ce neplăcută menire!

Ei sunt [pe] trepte [diferite] la [răsplata lui] Allah şi Allah vede bine ceea ce fac ei.

15:43-44

Iar Gheena este locul făgăduit lor, tuturora [oameni şi djinni]

El [iadul] va avea şapte porţi şi [pe] fiecare poartă [vor intra] o parte anumită dintre ei.

39:71-72

Şi vor fi mânaţi cei care nu au crezut, în cete, către Gheenă, iar când vor ajunge la ea, se vor deschide porţile ei şi păzitorii ei le vor zice: Oare nu au venit la voi trimişi, chiar dintre voi, ca să vă recite versetele Domnului vostru şi să vă prevină pe voi despre întâlnirea voastră cu această Zi? Ei vor zice : Ba da! Însă s-a adeverit cuvântul de osândă împotriva necredincioşilor!

Se va zice : Intraţi pe porţile Gheenei ; veşnic veţi fi în ea sălăşluitori! Şi cât de rău va fi sălaşul celor trufaşi.

90:19-20

Aceia, însă, care tăgăduiesc semnele Noastre sunt adepţii mâinii stângi [ai cărţii primite în mâna stângă]

Şi asupra lor va fi un Foc închis [mocnit].

104:1-9

Vai pentru tot clevetitorul şi defăimătorul,

Care strânge avere şi o socoteşte,

Crezând că averea să îl va face nemuritor.

Dar nu! El va fi aruncat în al-Hutama,

Şi de unde să ştii tu ce este al-Hutama?

Focul aprins al lui Allah!

Care se înalţă peste inimi!

El se va închide deasupra lor!

În coloane întinse!

2:24

Şi dacă nu o faceţi – şi nu o veţi face – atunci feriţi-vă de Focul care mistuie oamenii şi pietrele, pregătit pentru necredincioşi.

21:98-99

Voi şi cei pe care îi adoraţi, în afară de Allah, veţi fi hrană pentru Gheena, spre care voi veniţi

Dacă aceştia ar fi dumnezei, nu ar veni spre ea. Dar toţi vor rămâne veşnic în ea [Gheenă].

22:19

Aceştia doi sunt vrăjmaşi care se ceartă asupra Domnului lor. Însă acelora care nu cred li se vor tăia veşminte din foc, iar peste capetele lor se va turna apă clocotitoare.

14:49-50

Şi în ziua aceeea îi vei vedea pe păcătoşi legaţi unii de alţii cu lanţuri,

Iar straiele lor vor fi din catran şi focul le va acoperi chipurile.

56:41-44

Iar oamenii mâinii stângi – ce sunt oamenii mâinii stângi?

[ei se vor afla în] vântul arzător şi [în] apa clocotită,

[la] o umbră de fum negru,

Nici răcoros nici plăcut.

101:8-11

Iar cât despre cel ale cărui balanţe vor fi uşoare.

Locul lui de veci va fi un abis.

Şi de unde să ştii tu ce este el?

El este un Foc fierbinte!

78:30

Gustaţi aşadar! Şi nu vă vom spori vouă decât chinul!

17:97

Acela pe care îl călăuzeşte Allah este [cu adevărat] cel bine călăuzit; iar acelora pe care El îi duce în rătăcire nu le vei găsi ocrotitori afară de El. Şi Noi îi vom aduna în Ziua Învierii tărâţi pe feţele lor – orbi, muţi, surzi. Adăpostul lor va fi Gheena şi ori de câte ori va da să se stingă [focul], Noi îl vom aprinde cu flacără.

2:86

Acelora care au preferat viaţa lumească pe Viaţa de Apoi nu li se vor putea uşura chinurile şi nici ajutaţi nu vor fi.

88:6-7

Şi nu vor avea ca mâncare decât dari [tufişuri cu spini otrăvitoare pe care nici animalele nu le consumă].

Ce nici nu îngraşă nici nu astâmpără foamea.

44:43-46

Fără îndoială că pomul Zaqqum [pom din Infern cu fructe amare, similar tamariscului]

Va fi hrana păcătosului.

Ca smoala topită va fierbe în pântece.

Ca apa clocotită.

37:62-68

Oare această ospăţ este mai bun sau pomul Zaqqum

Noi l-am făcut ca o încercare pentru cei nelegiuiţi

Şi este un pom care iese din adâncurile Iadului

Şi rodurile sale sunt ca nişte capete de şeitani

Iar ei sunt siliţi să mânânce din ele, umplându-şi pântecele

Apoi vor avea ei, peste aceasta, un amestec de apă clocotită

Apoi întoarcerea lor va fi către Iad.

56:51-56

Apoi, voi cei care sunteţi rătăciţi şi tăgăduitori

Veţi mânca dintr-un pom de zaqqum,

Şi vă veţi umple burţile cu el,

Şi veţi bea, pe deasupra, apă clocotită,

Veţi bea aşa cum beau cămilele însetate,

Acesta este ospăţul lor în Ziua Judecăţii!

47:15

Iată descrierea Raiului care le-a fost fădăguit celor cu frică de Allah: în el sunt râuri cu apă care nu este stricată şi râuri cu lapte al cărui gust nu se strică şi râuri de vin spre plăcerea celor ce beau şi râuri de miere limpede. Şi vor avea în el din toate rodurile precum şi iertare de la Domnul lor. [Oare sunt ei] ca acela care va sălăşlui veşnic în Foc şi ca aceia cărora li se va da să bea apă clocotită, ce le va mărunţi intestinele?

73:12-13

Noi avem [pentru ei] fiare grele şi Iadul

Şi mâncare înecăcioasă şi chin dureros.

69:35-37

[De aceea], el nu are în această Zi aici nici un prieten,

Şi nici mâncare afară de puroi,

Pe care nu-l mănâncă decât păcătoşii.

38:57-58

Astfel va fi! Şi vor gusta ei apă clocotită şi puroi.

Şi alte [pedepse] asemenea acesteia!

4:10

Cei care mănâncă bunurile orfanilor pe nedrept, aceia mănâncă în pântecele lor foc şi vor arde în Iad.

2:174

Cei care ascund ceea ce a pogorât Allah din Scriptură şi obţin prin această [ascundere] un preţ de nimic, aceia nu înghit în burţile lor decât foc. Şi Allah nu le va vorbi în Ziua Învierii şi nu îi va curăţi şi ei vor avea [parte de] chin dureros.

18:29

Spune : Adevărul vine de la Domnul vostru! Cine voieşte să creadă şi cine voieşte să nu creadă! Noi am pregătit pentru nelegiuiţi un foc ale cărui [flăcări] îi înconjoară din toate părţile, iar atunci când vor cere ei ajutor, li se va veni lor în ajutor cu o apă ca fierul topit, ce le va frige feţele. Cumplită băutură şi cumplit sălaş.

14:16-17

În urma lui se află Gheena şi va fi el adăpat cu o apă de puroi.

Pe care o va sorbi cu înghiţituri mici şi abia o va putea înghiţi. Şi moartea vine la el din toate părţile, însă el nu va fi mort, şi va avea el [parte de] osândă dureroasă.

88:5

Şi li se va da lor să bea dintr-un izvor clocotitor.

3:91

De la aceia care nu cred şi mor necredincioşi nu se va primi niciodată de la vreunul dintre ei nici chiar întregul pământ în aur , chiar dacă ei ar voi să se răscumpere cu el. Aceia vor avea parte de chin dureros şi nu vor avea pe nimeni să îi ajute.

70:11-16

Măcar că se vor vedea.

Păcătosul va voi în Ziua aceea să se răscumpere de osândă cu copiii săi,

Cu soaţa sa, cu fratele său,

Şi cu neamul său care-i dăruieşte lui adăpost,

Cu toţi cei care se află pe pământ, care l-ar putea mântui

Dar nu! Va fi o flacără,

Ce îi va smulge pielea de pe cap!

4:56

Cei ce nu cred în Versetele Noastre , pe aceia îi vom lăsa să ardă în Foc şi de fiecare dată câmd pieile lor se vor coace, le vom schimba cu alte piei, ca să guste chinul! Allah este Puternic şi Înţelept.

27:90

Iar cei care vin cu o faptă rea, aceia vor fi aruncaţi cu feţele în jos, în Foc [şi li se va spune]: Sunteţi voi răsplătiţi altfel decât aşa, [decât] după ceea ce aţi săvărşit?

23:104

Focul va arde feţele lor şi buzele lor vor fi schimonosite.

33:66

Iar în ziua când feţele lor vor fi întoarse de pe o parte pe alta în foc, vor zice ei : Vai nouă! De am fi dat noi ascultare lui Allah şi de i-am fi dat noi ascultare Trimisului!

54:47-48

Nelegiuiţii se află în rătăcire şi în sminteală!

În Ziua aceea vor fi târâţi în Foc cu feţele lor în jos [şi li se va zice] : Gustaţi voi atingerea Iadului.

40:70-72

Aceia care socotesc mincinoase Cartea şi cele cu care i-am trmis pe trimişii Noştri vor afla ![în curând]

Când cătuşele şi lanţurile vor fi pe gâtul lor şi vor fi ei traşi

În apa clocotită apoi vor arde în Foc.

3:106

Într-o Zi, unele chipuri se vor lumina, iar alte chipuri se vor întuneca. Acelora cu chipurile întunecate [li se va spune] : V-aţi lepădat de credinţă după ce aţi fost credincioşi? Gustaţi atunci chinurile pentru lepădarea de credinţă.

10:27

Cei care agonisesc fapte rele vor avea parte de răsplată rea, pe măsura lor, şi îi va acoperi umilinţa şi nu vor avea ei apărător de Allah, ca şi cum chipurile lor ar fi acoperite cu bucăţi întunecoase de noapte. Iar aceştia vor fi oaspeţii Focului şi în el vor avea ei sălaş veşnic.

7:41

Ei în Gheenă vor avea culcuş, iar deasupra lor [vor fi] acoperăminte [tot de foc].

9:49

Printre ei sunt unii care zic : Îngăduieşte-mi mie şi nu mă duce pe mine în ispită! Şi oare nu în ispită au căzut ei [deja]? Şi Gheena îi va cuprinde pe cei necredincioşi.

73:12-13

Noi avem [pentru ei] fiare grele şi Iadul

Şi mâncare înecăcioasă şi chin dureros.

34:33

Iar cei care au fost socotiţi slabi le vor zice celor care s-au arătat trufaşi: Ba este mai degrabă viclueşugul vostru de zi şi de noapte când voi ne-aţi poruncit să nu credem în Allah şi să îi facem Lui semeni! Şi-şi vor ascunde ei căinţa, când vor vedea chinul – Şi vom pune Noi lanţuri pe gâturile celor care nu au crezut. Şi oare nu vor fi ei răsplătiţi altfel decât după ceea ce au săvârşit.

69:30-31

Şi s-au îndreptat unul către altul, aducându-şi mustrări.

Şi au zis ei : Vai de noi! Noi am fost nelegiuiţi!

10:54

Şi dacă fiecare suflet care a fost nedrept ar avea tot ceea ce se află pe pământ, l-ar oferi ca răscumpărare. Ei îşi vor ascunde căinţa, când vor vedea chinul. Dar se va judeca între ei cu dreptate şi ei nu vor fi nedreptăţiţi.

25:13-14

Şi când vor fi ei aruncaţi într-un loc îngust din el, legaţi la un loc, vor chema atunci pieirea lor.

Astăzi nu vă rugaţi pentru voi pentru o singură pieire, ci rugaţi-vă pentru mai multe pieiri!

35:37

Şi ei vor striga acolo : Doamne scoate-ne pe noi, căci noi vom săvârşi fapte bune, nu aşa cum am făcut. Dare oare nu v-am lăsat Noi să aveţi parte de viaţă lungă pentru cel care a vrut să chibzuiască să poată chibzui? Şi a venit la voi Prevenitorul. Deci gustaţi [pedeapsa voastră]! Iar pentru cei nelegiuiţi nu este [nici un] ajutor!

67:10-11

Şi ei vor zice : Dacă noi am fi ascultat şi am fi priceput, nu am fi [acum] printre oaspeţii Văpăii!

Şi astfel ei îşi vor mărturisi păcatele. Aşadar, striviţi să fie oaspeţii Văpăii!

23:106-108

Ei vor zice : Doamne, rătăcirea noastră ne-a învins şi noi am fost un neam de oameni rătăciţi!

Doamne scoate-ne pe noi din el [iad]! Şi dacă iarăşi ne vom întoarce, suntem noi nelegiuiţi

El [Allah va] zice : Rămâneţi în el umiliţi şi nu mai vorbiţi cu Mine!

40:49-50

Şi cei care se vor afla în Foc vor zice către păzitorii Gheenei: Rugaţi-vă Domnului vostru ca să ne uşureze nouă chinul [măcar] pentru o zi.

Ei vor zice : Oare nu v-au adus vouă trimişii voştri dovezi limpezi? Şi ei vor răspunde: Ba da! Ei vor zice : Atunci, rugaţi-vă! Dar ruga necredincioşilor va fi numai în deşert.

52:16

Ardeţi în el şi răbdaţi sau nu răbdaţi, căci e totuna [pentru voi] căci voi vei fi răsplătiţi pentru ceea ce faceţi.

9:82

Lasă-i să râdă puţin, căci vor plânge ei mult, drept răsplată pentru ceea ce au agonisit!

https://www.youtube.com/watch?v=o8GnTWb5vNE

Un gând despre „Musafirul de vineri

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s